Vård och omsorg ska vara av god kvalitet oavsett om den utförs av staden eller privata aktörer.

Tjänsterna ska motsvara brukarnas behov och ges på ett tryggt och säkert sätt.

Ett gott bemötande med hög delaktighet, kontinuitet och trygghet är aspekter på kvalitet att leva upp till i vardagen.
Uppföljning av målen sker bland annat genom verksamhetsbesök.
Brukares synpunkter tas till vara genom brukarundersökningar och inlämnade synpunkter och klagomål och erfarenheterna används för att utveckla och förbättra verksamheten.

Kvalitetsdeklarationer:

Med kvalitet menar Socialstyrelsen att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller enligt lagar och andra föreskrifter för verksamheten samt beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter.