Värdegrund

Våra värdeord bygger på:
Bemötande, Inflytande, Tillgänglighet och Trygghet.

Värdegrunden består av värderingar och normer som är önskvärda och som anger riktning på vårt sätt att handla. Den anger tonen i det förhållningssätt som vi vill skall prägla vår verksamhet. Ständiga förbättringar ska vara en naturlig del av vårt vardagsarbete för alla och på alla nivåer.

Ett gott bemötande har avgörande betydelse för vården och omsorgens kvalitet. Äldre skall ha inflytande över sin vardag och kunna åldras med integritet samt bibehållet oberoende. Alla kontakter med personer som söker vård ska bygga på respekt för människors lika värde.

Vår gemensamma värdegrund är den kompass som talar om hur vi ska agera mot våra medmänniskor.

Alla personer som får äldreomsorg ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. För att uppnå det ska äldreomsorgen bland annat värna om och respektera den enskilde personens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning.

Syftet med den nationella värdegrunden är att tydliggöra de etiska värden och normer som bör vara grunden för arbetet inom äldreomsorgen.