Kvalitet

Verksamhetens arbete med kvalitetssäkring och ledningssystem.

Gottskärs Hemtjänst har ett systematiskt ledningssystem och refererar till en strukturerad uppsättning processer och rutiner företaget följer, för att nå sina mål och uppfylla sina krav och förväntningar.

Gottskärs Hemtjänst AB arbetar för att säkerställa att de tjänster som tillhandahålls uppfyller de kvalitetskraven och standarder. Målet med kvalitetssäkring är att förhindra fel och brister i tjänster genom att tillämpa systematiska metoder.

Under året har vi löpande kontroller vad gäller förebyggande arbete och uppföljningar som:

  • Förebyggande arbete kring brukare och patient
  • Värdegrund och bemötande
  • Teamarbete med och utan brukare och patient samt samverkans-forum
  • Avvikelser inom HSL, SoL och LSS
  • Kontaktpersonal
  • Dokumentation Hälso- och sjukvård
  • Basala kläd- och hygienrutiner
  • Synpunkter och klagomål
  • Hantera synpunkter och klagomål
  • Informationssäkerhet